Ubezpieczenia Komunikacyjne

Ubezpieczenia KomunikacyjneUbezpieczenia komunikacyjne to grupa ubezpieczeń, które chronią pojazdy mechaniczne i osoby korzystające z nich w razie szkody. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, AC oraz NNW i Assistance

  1. Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) komunikacyjne chroni właściciela pojazdu przed roszczeniami osób trzecich, w przypadku wyrządzenia przez niego szkody w trakcie korzystania z pojazdu. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe w Polsce, w przypadku posiadania samochodu lub innego pojazdu mechanicznego. Pokrywa ono koszty szkód wyrządzonych osobom lub mieniu osób trzecich, w tym koszty leczenia, naprawy pojazdów oraz odszkodowania za utracone mienie.
  2. Ubezpieczenie AC (autocasco) to dobrowolne ubezpieczenie, które chroni właściciela pojazdu przed kosztami naprawy lub zastąpienia pojazdu w przypadku jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. Ubezpieczenie AC obejmuje koszty naprawy lub wymiany uszkodzonych części pojazdu, a także wartość całego pojazdu w przypadku jego całkowitej utraty.
  3. Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) to ubezpieczenie, które chroni kierowcę i pasażerów przed następstwami wypadków drogowych, w tym przed skutkami wypadków powodujących uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Ubezpieczenie NNW może obejmować koszty leczenia, opieki medycznej, a także wypłatę odszkodowań w przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.
  4. Ubezpieczenie Assistance Ubezpieczenie assistance to forma ochrony, która zapewnia pomoc w sytuacjach awaryjnych lub kryzysowych, takich jak awaria pojazdu, choroba czy wypadek. Ubezpieczenie assistance obejmuje zazwyczaj szeroki zakres usług, w tym pomoc w przypadku awarii, holowanie pojazdu, organizację transportu zastępczego, pomoc w razie wypadku
    W Polsce posiadanie ubezpieczenia OC jest obowiązkowe, natomiast ubezpieczenie AC i NNW jest dobrowolne, ale zalecane, ponieważ może zapobiec poważnym stratom finansowym w przypadku wypadków lub uszkodzenia pojazdu.