Odpowiedzialność cywilna spedytora

Odpowiedzialność cywilna spedytora (OCS) to odpowiedzialności wobec zleceniodawcy i osób trzecich za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi spedytor zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Zazwyczaj, jeżeli warunki umowy ubezpieczenia nie mówią w inny sposób, z tytułu OC spedytora Szczecin pokryte są ryzyka takich szkód, za jakie wyraźnie obciążenie ponosi spedytor: …