Odpowiedzialność cywilna spedytora

Odpowiedzialność cywilna spedytora (OCS) to odpowiedzialności wobec zleceniodawcy i osób trzecich za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi spedytor zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Zazwyczaj, jeżeli warunki umowy ubezpieczenia nie mówią w inny sposób, z tytułu OC spedytora Szczecin pokryte są ryzyka takich szkód, za jakie wyraźnie obciążenie ponosi spedytor:

  • błędy spedytora przy realizowaniu czynności objętych zakresem ubezpieczenia, jakie naraziły na stratę Klienta względnie strony uczestniczące w procesie realizacji zlecenia spedycyjnego,
  • konsekwencje doboru nierzetelnego podwykonawcy.

W praktyce najczęściej, do czynności, za jakie odpowiada spedytor i które są objęte OC spedytora, należą:

  • dobór środka przewozu oraz trasy tranzytu, w tym zawieranie umów o przewóz przygotowanie przesyłki do transportu,
  • czynności scalone z załadunkiem i wyładunkiem produktu,
  • prawidłowość zredagowania dokumentacji połączonej z przeprowadzeniem zlecenia spedycyjnego,
  • czynności odprawy celnej (błędy dotyczące opracowania dokumentacji celnej),
  • czynności związane ze magazynowaniem materiału.

Tanie ubezpieczenie OC spedytora Szczecin tylko u nas